DIGIarena.e15.cz

Fotografování z pohledu práva

Seznam kapitol
Fotografovat na veřejných prostranstvích s sebou nese značné nároky nejen na ostražitost a pohotovost fotografa, ale je ošemetné také z pohledu práva zobrazených osob – podrobněji se o tom dočtete na následujících řádcích.
Fotografování z pohledu práva

Každá fotografie, která je výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti autora či alespoň autorovým vlastním duševním výtvorem (bez požadavku jedinečnosti), je chráněna jako dílo podle autorského zákona, a to bez ohledu na její uměleckou hodnotu.

Z textu autorského zákona totiž vyplývá, že jako fotografické dílo je chráněna nejen umělecká fotografie, ale také každá fotografie, která je původním výtvorem jejího autora, i když není zcela jedinečná. Takovým ne zcela jedinečným dílem mohou být například fotografie pořízené na koncertu různými autory, které si budou vzájemně podobné, ale každá z nich bude původním výtvorem jejího autora a jako taková bude chráněna jako fotografické dílo. Aby byla fotografie autorským právem chráněna, musí být navíc vyjádřena v objektivně vnímatelné podobě, ať už na počítači či na fotopapíru.

S přijetím nového občanského zákoníku se toho (na rozdíl od jiných oblastí soukromého práva) v českém autorském právu příliš nezměnilo. Pouze úprava licenční smlouvy, tedy smlouvy, jejímž prostřednictvím autor fotografie poskytuje jiné osobě oprávnění k jejímu užití, se z autorského zákona přesunula do nového občanského zákoníku. Zákonná ochrana vašich autorských práv ve vztahu k vámi pořízeným fotografiím tak zůstává zachována. Práva autora dělíme na práva osobnostní a práva majetková.

Práva osobnostní

Představuje zejména právo rozhodnout o tom, zda a za jakých podmínek bude dílo zveřejněno. Jen autor fotografie tak může rozhodovat, zda vůbec bude dílo zveřejněno, zda a jak bude uvedeno jeho autorství. Pouze autor také uděluje svolení ke změně nebo zásahu do díla. Pokud tedy pořídíte fotografii, jste jedinou osobou, která má právo určit, zda fotografie zůstane jen na vaší paměťové kartě, či zda ji prodáte do reklamy a vyděláte miliony (i když otázka zisku už bohužel nezáleží jen na vašem rozhodnutí). Práva osobnostní není možné převést na jinou osobu, zanikají ale smrtí autora.

Je tedy pouze na vůli autora, pokud za svého života určitou fotografii nezveřejní, po jeho smrti však již k jejímu zveřejnění může bez ohledu na přání autora přistoupit jiná osoba (samozřejmě s ohledem na případná práva dědiců a zákonné podmínky takového zveřejnění – nesmí například snižovat hodnotu díla).

Práva majetková

Pokud jde o práva majetková, ta představuje obecně právo dílo užít, které zahrnuje mimo jiné právo dílo rozmnožovat, rozšiřovat či vystavovat. Autor může rovněž jiné osobě udělit oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to právě již zmíněnou licenční smlouvou. I když svoji fotografii zveřejníte na internetu, neznamená to, že dáváte všem svolení k jejímu libovolnému užití. Mnoho lidí se mylně domnívá, že fotografie, které se jim podaří stáhnout z internetu, mohou použít pro jakékoliv účely, aniž by k tomu byly splněny podmínky autorského zákona, ale není tomu tak.

Nevědomky se tak mohou dopustit neoprávněného užití fotografie a následně být nemile překvapeni, když vůči nim někdo začne uplatňovat nároky vyplývající z autorskoprávní ochrany. Neudělíte-li totiž oprávnění k užití vaší fotografie, mohou ji třetí osoby užít jen na základě zákona, a to za podmínek volného užití nebo zákonné licence – např. pro zpravodajské účely. Právě volné užití bude představovat nejčastější případ, kdy smí vaše fotografie užívat třetí osoby bez vašeho souhlasu. Mohou tak ale činit pouze pro osobní potřebu a nikoliv s cílem hospodářského nebo obchodního prospěchu.

Co je a není neoprávněné užití fotografie

Abychom byli konkrétnější – pokud si někdo kopie vašich fotografií pověsí doma na stěnu, do vašeho autorského práva nezasahuje. Nemůže je ale naopak použít například na reklamní materiály k propagaci svých výrobků. Stejně tak by vyžadovalo vaše svolení, pokud by chtěl někdo vaše fotografie využít jako ilustrace k článku, který s vámi ani vaší tvorbou nesouvisí.

Pokud by ale naopak někdo psal o vás jako autorovi fotografií článek, recenzi na vaše dílo či odbornou publikaci, může využít zákonné možnosti takzvané citace a užít pro takové účely vaše fotografie. Samozřejmě i v případě takového užití musí být dodrženy zákonné podmínky, mimo jiné by mělo být uvedeno jméno autora či název díla.

Pokud někdo užije vaši fotografii bez vašeho souhlasu a současně nesplní některou ze zákonných výjimek z ochrany autorského práva, poskytuje vám autorský zákon několik prostředků obrany proti takovému užití vašeho díla.

  • V prvé řadě máte nárok na určení vašeho autorství, tedy určení, že autorem fotografie jste právě vy.
  • Dále se můžete domáhat zákazu neoprávněného zásahu do vašeho práva – můžete se tedy například domáhat zákazu vaši fotografii zveřejňovat.
  • Z neoprávněného užití vaší fotografie vyplývá také nárok informační – můžete požadovat sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití vaší fotografie – např. o původu neoprávněně zhotovené kopie vaší fotografie, o její ceně, o osobách, které se neoprávněného užití účastnili apod.
  • V neposlední řadě se můžete domáhat odstranění následků zásahu do vašeho práva, např. stažení vašich fotografií z prodeje či zničení neoprávněně pořízených kopií vašich fotografií.

Požadovat můžete také přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu, a to omluvu, případně i zadostiučinění v penězích, pokud by omluva nebyla dostačující.

Náhrada škody za neoprávnění užití fotografie

Zajímat by vás mohlo také to, že kromě shora uvedených nároků vám zůstává zachováno také právo na náhradu případně vzniklé škody a na vydání bezdůvodného obohacení. Náhrada škody v podobě ušlého zisku může být určena jako výše odměny, která by byla obvyklá za získání licence k takovému užití díla, kterého se narušitel dopustil. Bezdůvodné obohacení si můžeme zjednodušeně představit jako užitek, který někdo získal tím, že neoprávněně nakládal s vaší fotografií.

Právě toto bezdůvodné obohacení představuje částku, kterou často požadují různé fotobanky či společnosti je zastupující, pokud zjistí, že někdo neoprávněně užívá jejich fotografie např. na svých internetových stránkách. Výše bezdůvodného obohacení pak činí dvojnásobek odměny, která byla za získání takové licence (tj. oprávnění k užití díla) obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem.

Pokud zjistíte, že Vaši fotografii někdo neoprávněně užívá, doporučujeme následující postup:

  1. V prvé řadě je důležité opatřit si dostatek podkladů k tomu, abyste byli neoprávněné užívání vaší fotografie schopni prokázat. Pokud je fotografie neoprávněně užita na internetových stránkách, bude vhodné uložit si printscreen předmětných stránek, pro jistotu si je i vytisknout. Pokud je užívána jinde než na internetu, tak udělat další kroky – např. uschovat si plakáty, na kterých je neoprávněně užita, vše nafotit, zajistit si další osoby, které budou moci případně dosvědčit, jak byla daná fotografie užita apod.

  2. Dalším krokem bude zaslat takové osobě písemnou výzvu, aby svého jednání zanechala, přičemž v takové výzvě můžete současně uplatnit některé další, shora uvedené nároky, např. právo na vydání bezdůvodného obohacení.

  3. Pokud by zaslané výzvě nebylo ze strany narušitele vyhověno, nezbývá, než se vašich nároků domáhat soudní cestou.

  4. Pokud byste si nebyli jisti, jak výzvu formulovat, doporučujeme obrátit se na advokáta, kterým se v této věci můžete nechat zastoupit, navíc výzva zaslaná advokátem může na některé osoby působit více „motivačně“. V případě vymáhání nároků prostřednictvím soudního řízení je již zastoupení advokátem více než vhodné.

 

Další kapitola
Seznam kapitol


celkem 31 komentářů

Nejnovější komentáře

Je vidět, že jste se pouze snažil ten článek… Mikeczcz 25. 3. 2014, 13:39
Umělecká licence neznamená, že musím být umě… tinkao 24. 3. 2014, 19:37
vzhledem k tomu, že fotografii či labum Vy s… Clarke 24. 3. 2014, 17:03
Ano můžou, protože mají ze zákona vyjímku - … Clarke 24. 3. 2014, 16:52
"publikační" na to ale musíte mít licenci, t… Clarke 24. 3. 2014, 16:38

Další podobné články

4 tipy pro natočení lepšího videa pomocí telefonu

4 tipy pro natočení lepšího videa pomocí telefonu

I když konkrétně nejnovější iPhony umí pořizovat videozáznam o kvalitě 4K při 60 snímcích za sekundu, neznamená to, že výsledky musí být nekompromisně kvalitní. Záleží totiž i na vašem přístupu k natáčení samotného videa.

Buďte lepším fotografem a zaměřte se na těchto šest věcí

Buďte lepším fotografem a zaměřte se na těchto šest věcí

Každý z nás má, ať už chce či nechce, při své práci vytvořeny dobré, ale i špatné návyky, které nám mohou bránit v rozvoji kreativity. Je dobré ty špatné identifikovat a zkusit se jich postupně zbavit, abychom uvolnili místo těm lepším.

10 tipů jak na lepší fotografie psů za méně než 2 minuty

10 tipů jak na lepší fotografie psů za méně než 2 minuty

Chcete-li se naučit fotografovat psy o něco lépe a kreativněji než doposud, těchto deset triků se vám jistě hodí. Navíc vám nezaberou déle jak dvě minuty a můžete je použít nejen při fotografování psů.

8 fotografických filtrů, které si můžete vyrobit sami doma

8 fotografických filtrů, které si můžete vyrobit sami doma

Nůžky, lepicí páska, fólie, sáčky, bavlnky, dekorace, vlastní dech. I pomocí těchto široce dostupných „surovin“ lze vytvořit zajímavé obrazové efekty. Jak na to, se dozvíte v tomto článku.

13 nejčtenějších článků aneb co vás nejvíce zajímalo v roce 2017

13 nejčtenějších článků aneb co vás nejvíce zajímalo v roce 2017

Jsou témata běžná, témata kontroverzní a pak taková, nad kterými se rozvine konstruktivní diskuze a mnoha čtenářům přinesou i nové poznatky a informace. Vybrali jsme ty nejčtenější články uplynulého roku, snad se dozvíte i něco nového.

7 tipů pro fotografování v nepříznivých podmínkách

7 tipů pro fotografování v nepříznivých podmínkách

Fotografovat za špatných povětrnostních podmínek chce hlavně pevného ducha. S tím vám těchto 7 tipů příliš nepomůže. Pomohou a poradí vám ale v tom, jak si udržet svou techniku „v suchu“.

8 fotografických hrátek s lepenkou

8 fotografických hrátek s lepenkou

Profoto spustilo online výuku práce se světlem

Profoto spustilo online výuku práce se světlem