DIGIarena.e15.cz

Photoshop: Úprava snímku ve formátu RAW

Při fotografování v noci narážíte na spoustu úskalí. Snímky často nejsou správně exponované, trpí nekorektním podáním barev nebo výrazným šumem. I zde se rozhodně vyplatí fotografovat ve formátu RAW, snímky pak v počítači upravíte snadněji a kvalitněji.
Photoshop: Úprava snímku ve formátu RAW

Stále více digitálů je dnes vybaveno možností fotografovat nejen do klasických formátů JPG nebo TIF, ale i do RAWu. Ten se zásadně liší v tom, že neobsahuje hotový rastrový obrázek, ale pouze surová nezpracovaná data přímo ze snímače fotoaparátu. Ta se pak „vyvolávají“ až v počítači, většinou pomocí programů dodávaných výrobcem.

Zpracovávat RAW bylo možné rovněž pomocí zásuvného modulu Camera Raw ve Photoshopu, současná verze Adobe Photoshop CS již RAW podporuje plně. Pokud používáte Photoshop k editaci snímků, můžete tedy soubory ve formátu RAW otevírat přímo v něm. V základní verzi Photoshopu CS lze otevřít soubory RAW několika nejběžnějších fotoaparátů, možnost rozšíření o další typy (především novinky) nabízí výrobce zdarma na svých internetových stránkách www.adobe.com Hlavní předností úpravy snímku ve formátu RAW je menší ztráta informací v obraze. Volby zde nastavujete podobně, jako před fotografováním přímo na digitálu. Můžete tak jednoduše kompenzovat expozici, nastavit vyvážení bílé barvy, změnit míru kontrastu nebo sytosti. Lze také zmírnit některé z nedostatků fotoaparátu, jako například digitální šum snímače nebo aberaci objektivu.

 
Snímek před zahájením úprav
foto: Jan Novák, Konica Minolta DiMAGE A2 

1. Okno jen pro RAW

Stiskněte CTRL + O a vyberte snímek, jenž chcete upravit. Soubory ve formátu RAW se v aplikaci Photoshop otevřou nejprve ve zvláštním okně, kde ještě před jejich převodem můžete ovlivnit některý z jejich parametrů. Okno uchopte za pravý spodní roh a zvětšete jej přes celou obrazovku, abyste náhled snímku měli co největší. Část náhledu můžete zvětšit nástrojem Lupa, zmenšíte jej naopak při držení klávesy ALT. Výřezem můžete posouvat pomocí nástroje Ručička.
Tip: Pokud jste zvyklí snímky otevírat podle jejich náhledů, použijte v editoru Photoshop jeho vestavěný Průzkumník. Spustíte jej zadáním příkazu Soubor | Procházet (SHIFT + CTRL + O). Většina jiných aplikací na archivaci nebo editaci snímků zobrazení miniatur souborů RAW neumožňuje

2. O devadesát stupňů

Pokud byl snímek vyfotografován na výšku, o 90 stupňů jej otočíte některým ze dvou tlačítek pod náhledem. Ještě níže lze změnit nastavení barevného prostoru snímku a jeho hloubky, a také velikosti a rozlišení obrazu. Tyto parametry ponechejte na původních hodnotách. V pravé horní části okna můžete sledovat rozložení jasových hodnot obrazu na barevném grafu histogramu, v němž se zobrazují všechny tři kanály současně.

3. Korekce expozice

Aktivujete možnost Další volby. V pravé části okna pak naleznete čtyři záložky s možnostmi nastavení obrazu. První paleta Přizpůsobení obsahuje volby pro nastavení barevného odstínu, jasu a kontrastu snímku. Jak vidíte přímo na náhledu snímku i na histogramu, náš noční snímek je značně tmavý. Mírného projasnění můžete docílit přiměřeným přidáním hodnoty Expozice – pozor však, aby tím nevznikla „vypálená“ místa zcela bez kresby.

4. Správné barvy

Dalšího zvýraznění kresby v tmavých částech snímku docílíte stažením posuvníku Stíny zcela vlevo. V případě potřeby mírně dolaďte i Kontrast a Sytost barev. V horní části palety jsou volby pro nastavení barevného vyvážení obrazu. Parametry můžete vybrat buď pomocí přednastavených hodnot v roletce Vyvážení Bílé, nebo manuálním nastavením posuvníku Teplota nebo Odstín. Atmosféře našeho snímku by prospělo mírné „proteplení“, posuvník Teplota proto nastavte o trochu více doprava.

5. Podstatné detaily

Přepněte se na záložku Detaily, část snímku si přitom zvětšete na 100 %. Obrázek zde můžete doostřit, proveďte to ale jen mírně, protože fotografii doostříte ještě jednou v závěrečné operaci. Naopak účinně zde můžete potlačit digitální šum, který je především pro snímky fotografované při slabém osvětlení typický. Vyhlazení světlosti nastavte tak, aby z hladkých ploch zmizel jasový šum. Redukcí barevného šumu ze snímku odstraníte převážně žluté skvrny – posuvník zpravidla můžete nastavit zcela doprava.

6. Co se objektivu nepovedlo

Po přepnutí na paletku Objektiv můžete napravovat vady optické soustavy. Chromatická aberace se projevuje jako barevný obrys kolem kontrastních hran v obraze. Některou z takových částí snímku si zvětšete na cca 300 % (hodnotu můžete zadat přímo z roletky vlevo). Obrys odstraníte některým ze dvou posuvníků podle jeho barvy. Prvním posuvníkem měníte poměr červené a azurové barvy, druhým pak zastoupení modré a žluté. Pokud je tedy obrys na vašem snímku převážně červený, zmírníte ho nastavením horního jezdce přiměřeně doleva. 
Tip: Kromě Chromatické aberace můžete v okně Camera Raw zmírnit další z neduhů většiny objektivů – vinětaci. Ta se projevuje jako tmavnutí okrajů snímku. Posuvníkem Střední bod vinětování nastavíte vzdálenost od středu snímku, kde se ztmavnutí projevuje, jezdcem Míra pak zvolíte sílu zesvětlení

7. Udělejte místo

Nakonec všechna nastavení potvrďte stisknutím OK. Okno zmizí a snímek bude převeden do klasické bitmapové podoby. Nyní lze pokračovat dalšími standardními úpravami. Většina fotografií staveb trpí sbíhajícími se liniemi, jejichž šířka směrem nahoru opticky zužuje. Tento jev v editoru Photoshop velmi jednoduše odstraníte. Nejprve kolem snímku přidejte další prostor – zadejte příkaz Obraz | Velikost plátna. Zaškrtněte možnost Relativně a do pole Šířka zadejte hodnotu cca 20 cm. Stiskněte OK.

8. Podle pravítka

Stiskněte CTRL + R pro zobrazení pravítek kolem obrazu. Na svislém pravítku stiskněte levé tlačítko myši a „vytáhněte“ z něj vodítko. To umístěte k levému úpatí stavby. Tento krok opakujte i pro pravou část stavby. Opětovným stisknutím CTRL + R pravítka skryjete. Přepněte na nástroj Obdélníkový výběr (M) a vyznačte celý snímek bez přidaného okraje. Z menu vyberte Úpravy | Libovolná transformace (CTRL + T). Do výběru klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Deformovat.

9. Když se kácí architektura

Nyní uchopte levý horní roh výběru a vodorovně s ním táhněte mírně doleva, spodní levý roh naopak posuňte vpravo. Změnu polohy obou těchto bodů proveďte tak, aby levá část stavby byla rovnoběžná s pomocným vodítkem, a přitom vizuálně zůstala zachována šířka objektu. Totéž opakujte i pro pravou stranu. Stisknutím klávesy Enter proveďte transformaci. Kombinací CTRL + D zrušte označení výběru, potom zadejte Zobrazit | Odstranit vodítka.
Tip: Negativní efekt kácejících se linií vzniká kvůli perspektivě snímaného objektu, jehož horní část se od místa fotografování vzdaluje více než dolní. Problém by se vyřešil fotografováním v úrovni přesného středu výšky stavby, to je však samozřejmě téměř vždy nemožné.

10. Nadstavte plátno

Nyní je třeba provést oříznutí přebytečných částí snímku. Vidíte však, že nahoře nad věží a v levé spodní části by snímek z hlediska kompozice potřeboval naopak trochu kresby přidat. Proto opět zadejte příkaz Obraz | Velikost plátna, nechte v něm zatrhnutou volbu Relativně a do pole Výška zadejte přibližně 10 cm (záleží na velikosti vašeho snímku). Stiskněte OK. Nyní zvolte nástroj Klonovací razítko (S). V jeho volbách v horní liště nastavte Režim Normální a hodnoty Krytí a Hustoty na 100 %.

11. Přidejte, kde něco chybí

Vyberte vhodně velkou stopu s neostrým okrajem. Stiskněte klávesu ALT a klepněte na místo, jehož barvu a strukturu chcete přidat do nastavovaného místa. Tím ho „naberete“ a po uvolnění klávesy ALT jím můžete s citem přerazítkovávat prázdné oblasti. Pokud jste ve volbách zaškrtli políčko Pevně, nabírané místo se bude posouvat současně s místem razítkování. Podle potřeby vhodně měňte velikost průměru stopy.

12. Uberte, kde přebývá

Stejným způsobem jako v předchozím kroku můžete z fotografie naopak odstranit různé rušivé prvky – například dráty elektrického vedení na ilustračním snímku. Razítkem samozřejmě nemusíte jen „klepat“, při držení levého tlačítka myší jej lze i táhnout. Někdy je vhodnější nástroj Retušovací štětec (J). Ten funguje stejně jako razítko, jen se navíc snaží zachovat původní jas pod opravovaným místem.

13. Stíny a světla

Přebytečné okraje odstraníte ze snímku nástrojem Oříznutí (C). Vyznačte jím v obraze tu část, kterou chcete ponechat, a stiskněte Enter. Pokud na fotografii chcete zmírnit rozdíl tmavých a světlých částí, vyberte funkci Obraz | Přizpůsobení | Stíny a světla. U obou posuvníků Míra nastavte jezdec kousek od levého okraje, aby se tmavé části snímku mírně zjasnily a světlé naopak ztmavily. Úpravu nepřehánějte, aby zůstal zachován noční charakter snímku. Příliš zesvětlené části jsou pak také velmi nekvalitní. Jas a kontrast můžete doupravit například i klasickými Úrovněmi (CTRL + L).
Tip: Funkci Stíny a světla nabízí aplikace Photoshop až ve své nejnovější verzi CS. Podobného efektu ve starších verzích editoru dosáhnete pomocí úrovní nebo křivek, pro tmavé a světlé části snímku však nastavení musíte provést samostatně. K výběru v obraze můžete použít například Laso, pro nějž nastavíte vhodnou míru prolnutí.

14. Jako břitva

Na závěr snímek doostřete. Zvětšete si některou jeho část, kde je souvislá plocha. Zadejte Filtr | Zostření | Doostřit, v dialogovém okně zaškrtněte volbu Náhled. Poloměr nastavte na hodnotu cca 0,7 a Míru na maximum. Nyní posuňte jezdcem Práh doprava do místa, kde zmizí doostření šumu. Výřez obrazu posuňte na některou z členitějších částí a posuvník Míra stáhněte zpět doleva tak, aby doostření hran objektů bylo přiměřené. Stiskněte SHIFT + CTRL + S a výsledný snímek uložte jako kopii.

Na závěr ve zkratce zopakování nejdůležitějších bodů:

  • Proveďte základní nastavení snímku v okně Camera Raw 
  • Fotografii převeďte do rastru 
  • Srovnejte kácející se linie staveb 
  • Razítkem nadstavte chybějící části obrazu 
  • Vyretušujte rušivé prvky 
  • Nastavte správné vyvážení stínů a světel
  • Snímek doostřete a uložte


A nakonec kýžený výsledek
foto: Jan Novák, Konica Minolta DiMAGE A2 
Další článek
celkem 32 komentářů

Nejnovější komentáře

Když jste pozna že autor problematice nerozu… Marián Josefík 6. 12. 2012, 11:56
Re: Zvolil bych jiny .... Jiri 6. 7. 2006, 10:10
Re: Zvolil bych jiny .... pev 25. 6. 2006, 19:38
Re: Korekce expozice Ivos 25. 11. 2005, 16:22
Re: Opravdu špatný článek? misak 16. 11. 2005, 14:50

Další podobné články

Infltr pro iOS s nekonečným počtem filtrů je zdarma!

Infltr pro iOS s nekonečným počtem filtrů je zdarma!

Aplikace Infltr, která poskytuje nekonečné množství filtrů, změnila princip distribuce a je nově zdarma. Bez investice jediné koruny ji tak mohou vyzkoušet všichni uživatelé telefonů iPhone a tabletů iPad. Pro plnou funkčnost je však třeba předplatné.

TourBox: přenosný ovladač pro úpravu fotografií ve Photoshopu a Lightroomu

TourBox: přenosný ovladač pro úpravu fotografií ve Photoshopu a Lightroomu

Google bude zveřejňovat copyright u vyhledaných obrázků

Google bude zveřejňovat copyright u vyhledaných obrázků

Adobe Photoshop CC pro iPad Pro je potvrzen

Adobe Photoshop CC pro iPad Pro je potvrzen

První iPad byl uveden v roce 2010 a hned si jej oblíbili mnozí designéři a grafici. Nejen ti mají nyní skutečný důvod k radosti. Na iPady Pro totiž již příští rok vyjde plnohodnotný Adobe Photoshop CC.

LEGENDY: Zoner Photo Studio – jeden program pro všechny

LEGENDY: Zoner Photo Studio – jeden program pro všechny

Fotoeditory a grafické editory jsou na trhu zastoupeny celou řadou nejrůznějších programů. Jede z nich však má výsadní postavení zejména v České republice – Zoner Photo Studio je tu s námi už 24 let a za tu dobu se událo mnoho změn.

Aplikace Halide umí nově Smart RAW

Aplikace Halide umí nově Smart RAW

Apple vás naučí upravovat fotografie i stříhat video, zdarma

Apple vás naučí upravovat fotografie i stříhat video, zdarma

Apple navazuje na sérii příruček Everyone Can Code, která se zabývala tvorbou aplikací, novým vzdělávacím programem. Ten nese jméno Everyone Can Create a zatím obsahuje čtyři příručky.

Fujifilm: kompaktní středoformát GFX 50R a jeden 100Mpx příslib

Fujifilm: kompaktní středoformát GFX 50R a jeden 100Mpx příslib

Japonský Fujifilm na kolínské Photokině rozšířil své portfolio středoformátových bezzrcadlovek o kompaktnější variantu Fujifilm GFX R. Do budoucna se také můžeme těšit na 100Mpx středoformát.